Γενικοι οροι χρησης του derma-act.gr

1.1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί ταυτόχρονα (1) τους γενικούς όρους ή όρους χρήσης του ιστότοπου derma-act.gr που διέπουν τους κανόνες χρήσης του ιστότοπου derma-act.gr, καθώς και (2) τη σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του πωλητή και του πελάτη μέσω του ιστότοπου derma- act.gr.

2.1. Derma-Act Urban Μ.Ε.Π.Ε.. είναι μια εταιρεία με έδρα, διεύθυνση διοίκησης και διεύθυνση αλληλογραφίας - Ελλάδα, πόλη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 37, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 164038604001
2.2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Derma-Act στην παραπάνω διεύθυνση, στο τηλέφωνο +30 231 600 1212 ή μέσω e-mail στο customercare@derma-act.gr. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας λειτουργούν με αντίστοιχη χρέωση.

3.1. Αγοραστής - πρόσωπο ηλικίας 18 ετών και άνω το οποίο έχει συνάψει σύμβαση αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Derma-Act με την Derma-Act.
3.2. Πωλητής – η Derma-Act ως έμπορος που εμπορεύεται προϊόντα ή υπηρεσίες στην πλατφόρμα Derma-Act.
3.3. Η πλατφόρμα – το όνομα ιστότοπου (domain) derma-act.gr
3.4. Πελάτης – κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα η οποία χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της περιήγησης σε αυτήν, της παραγγελίας μέσω αυτής, της αγοράς, της επιστροφής προϊόντων και της εκτέλεσης οποιασδήποτε άλλης ενέργειας μέσω αυτής.
3.5. Λογαριασμός (Account) – ένα τμήμα της Πλατφόρμας που σχηματίζεται από μια διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης, που επιτρέπει στον Πελάτη να στείλει μια Παραγγελία και που περιέχει πληροφορίες για τον Πελάτη και το ιστορικό ορισμένων ενεργειών του στην Πλατφόρμα (Παραγγελίες, εκδοθέντα τιμολόγια κ.α.)
3.6. Παραγγελία – μια φόρμα επικοινωνίας μεταξύ της Derma-Act και του Πελάτη, μέσω της οποίας ο Πελάτης δηλώνει στην Derma-Act, μέσω της Πλατφόρμας, την πρόθεσή του να αγοράσει Προϊόντα και Υπηρεσίες από την Πλατφόρμα.
3.7. Προϊόν (-τα) και Υπηρεσία (-ες) – οποιοδήποτε αντικείμενο σύμβασης αγοραπωλησίας που συνάπτεται μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή μέσω της Πλατφόρμας.
3.8. Σύμβαση – αποτελεί την εξ αποστάσεως σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή για την αγοραπωλησία Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελούν οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης της Πλατφόρμας.
3.9. Περιεχόμενο

 • όλες οι πληροφορίες σχετικά με την Πλατφόρμα που είναι προσβάσιμες μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο και χρήσης συσκευής συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
 • κάθε πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από υπάλληλο/συνεργάτη της Derma-Act στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων απομακρυσμένης μετάδοσής της.
 • οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες ή/και τις χρεώσεις που εφαρμόζει ο Πωλητής σε μια ορισμένη χρονική περίοδο.
 • δεδομένα για τον πωλητή.

3.10. Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) – μέσο περιοδικής ενημέρωσης σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή ή/και τις προσφορές που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.1. Οι γενικοί όροι της Derma-Act είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Πελάτες της Πλατφόρμας.
4.2. Οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας σημαίνει ότι (α) έχετε διαβάσει προσεκτικά τους γενικούς όρους χρήσης της και (β) έχετε συμφωνήσει να τους τηρείτε ανεπιφύλακτα.
4.3. Οι Γενικοί Όροι δύνανται να αλλάξουν μονομερώς από την Derma-Act ανά πάσα στιγμή με την ενημέρωσή τους. Αυτές οι αλλαγές τίθενται άμεσα σε ισχύ και είναι υποχρεωτικές για όλους τους πελάτες.
4.4. Η Derma-Act έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή εάν αυτές επιβάλλονται δυνάμει ισχύουσας κανονιστικής πράξης.
4.5. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των γενικών όρων η Derma-Act θα ενημερώνει σχετικά τους Πελάτες της δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην πλατφόρμα. Υπό αυτή την έννοια, εσείς ως Πελάτης έχετε την υποχρέωση να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές στους γενικούς όρους της πλατφόρμας κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε.
4.6. Εάν κάποια από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων χρήσης της πλατφόρμας κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, ανεξάρτητα από τον λόγο για αυτό, αυτό δεν συνεπάγεται την ακυρότητα ή τη μη εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων.
4.7. Η Derma-Act καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που αναγράφονται στην Πλατφόρμα. Ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο εμφάνισης τυχόν τεχνικών λαθών ή παραλείψεων σε αυτές τις πληροφορίες.
4.8. Τα χαρακτηριστικά ή οι τιμές των προϊόντων που περιγράφονται στην Πλατφόρμα ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Για τεχνικούς λόγους είναι πιθανό να περιέχουν σφάλματα για τα οποία η Derma-Act ζητά εκ των προτέρων συγγνώμη από τους Πελάτες της.
4.9. Είναι πιθανό, λόγω του περιορισμένου χώρου και της διαδοχικής δομής των πληροφοριών, οι περιγραφές των προϊόντων να είναι μερικές φορές ελλιπείς. Ωστόσο, στη Derma-Act προσπαθούμε να παρέχουμε τις πιο κατάλληλες και σημαντικές πληροφορίες.
4.10. Όλα τα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι σε προσφορά/ ή έχουν έκπτωση, πωλούνται και παραδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην πλατφόρμα.
4.11. Η πλατφόρμα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η Derma-Act δεν ευθύνεται για την πολιτική απορρήτου των ιστοτόπων που δεν διαχειρίζεται, καθώς και για άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

5.1. Το Περιεχόμενο, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο "Ορισμοί", συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λογότυπων, τυχόν γραφικών εικόνων ή επιγραφών, εμπορικών σημάτων, δυναμικών συμβόλων, κειμένων ή/και περιεχομένου πολυμέσων της Πλατφόρμας, αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Derma-Act.
5.2. Η Derma-Act κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Πλατφόρμα.
5.3. Τίποτα στην συναφθείσα εξ αποστάσεως σύμβαση μεταξύ της Derma-Act και του Πελάτη δεν θεωρείται ως άδεια από την Derma-Act για την αντιγραφή, διανομή, δημοσίευση, διάθεση σε τρίτους, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι μόνο του περιεχομένου των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων, του περιεχομένου πολυμέσων της Πλατφόρμας ή των περιγραφών των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου έξω της Πλατφόρμας, της αφαίρεσης των σημάτων που υποδεικνύουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας του Περιεχομένου από την Derma -Act. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να μεταφέρει, να πουλά, να διανέμει υλικό το οποίο έχει δημιουργηθεί με την αναπαραγωγή (αντιγραφή), την τροποποίηση ή τη δημοσίευση του Περιεχομένου, παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση της Derma-Act.
5.4. Οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση ο Πελάτης, ανεξάρτητα από τα μέσα, υπόκειται σε ρύθμιση από τους παρόντες γενικούς όρους.
5.5. Ο Πελάτης μπορεί να αντιγράψει, να μεταφέρει ή/και να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς, μόνο σε περιπτώσεις που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου του παρόντος εγγράφου.
5.6. Ο Πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο μόνο για εμπορικούς σκοπούς και μόνο εάν έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση της Derma-Act να το κάνει και μόνο για το μέρος του Περιεχομένου, στον τρόπο και τον βαθμό της χρήσης του, καθώς και εντός των χρονικών ορίων για το οποίο παρέχεται ρητώς αυτή η συγκατάθεση. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη ή διαφορετική χρήση του Περιεχομένου θα θεωρείται παραβίαση της παρούσας σύμβασης μεταξύ της Derma-Act και του Πελάτη και παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Derma-Act, η οποία δικαιούται να θεωρήσει τον Πελάτη υπεύθυνο για αυτήν.
5.7. Η απλή αποστολή στον Πελάτη ή η αναφορά στο Περιεχόμενο ή σε μέρη του από την Derma-Act δεν θα θεωρείται ως συγκατάθεση εκ μέρους της Derma-Act να επιτρέψει στον Πελάτη να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο ή μέρη του για δικούς του σκοπούς εκτός από τις προσωπικές του ανάγκες, ανεξάρτητα από τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Derma-Act.
5.8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους από αυτούς που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες γενικούς όρους ή σε άλλη ρητή γραπτή συγκατάθεση που παρέχεται από την Derma-Act.

6.1. Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλλει Παραγγελίες στην Πλατφόρμα προσθέτοντας τα επιθυμητά Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες σε ένα καλάθι αγορών, ακολουθώντας τα βήματα που υποδεικνύονται στην Πλατφόρμα για την ολοκλήρωση και την υποβολή της σχετικής Παραγγελίας.
6.2. Οποιοδήποτε Προϊόν ή/και Υπηρεσία που προστίθεται στο καλάθι αγορών μπορεί να αγοραστεί εφόσον είναι διαθέσιμο. Η προσθήκη του Προϊόντος ή/και της Υπηρεσίας στο καλάθι αγορών χωρίς την ολοκλήρωση της Παραγγελίας δεν έχει ως αποτέλεσμα την καταχώρηση της παραγγελίας και την αυτόματη αποθήκευση του Προϊόντος/της Υπηρεσίας.
6.4. Ο Πελάτης υποχρεούται και είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται στη Derma-Act σχετικά με την Παραγγελία είναι αληθή, πλήρη και ακριβή κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.
6.5. Με την αποστολή της παραγγελίας ο Πελάτης επιτρέπει στην Derma-Act να επικοινωνήσει μαζί του με κάθε δυνατό τρόπο όταν αυτό είναι απαραίτητο σχετικά με την παραγγελία που πραγματοποιήθηκε.
6.6. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει (να ακυρώσει) την Παραγγελία που έκανε ο Πελάτης, για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη. Η ακύρωση της παραγγελίας δεν συνεπάγεται καμία ευθύνη ή μεταγενέστερη υποχρέωση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη έναντι του άλλου σε σχέση με αυτήν και συνεπώς κανένα από αυτά δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο για την ακύρωσή της στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • μη αποδοχή από την εκδότρια τράπεζα του Πελάτη της συναλλαγής για ηλεκτρονική πληρωμή.
 • πραγματοποίηση της χρηματικής συναλλαγής η οποία να μην οδηγήσει σε παραλαβή χρημάτων στον λογαριασμό του Πωλητή κατά τις ηλεκτρονικές πληρωμές.
 • τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη στην Πλατφόρμα είναι ελλιπή ή/και λανθασμένα.

7.1 Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί να λάβει την υπηρεσία ή το προϊόν που έχει ζητήσει να αγοράσει καθώς και να επιστρέψει το ίδιο προς αντικατάσταση εντός 14 ημερών από το αίτημά του. Το δικαίωμα εμπρόθεσμης υπαναχώρησης επιτρέπει στον καταναλωτή να μην οφείλει αποζημίωση ή πρόστιμο. Σε περίπτωση που η ο πελάτης κάνει υπαναχώρηση μετά τη λήξη της εν λόγω χρονικής περιόδου η Πλατφόρμα δεν θα επιστρέφει το καταβληθέν τίμημα.
7.1.1. Τα παραδοθέντα προϊόντα σαφώς δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που έχει ζητήσει ο πελάτης να αγοράσει και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με έναν απλό έλεγχο.
7.1.2. Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας μεταξύ της αγοράς που έχει ζητηθεί και των παραδοθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί κατά τη στιγμή της παράδοσης.
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή ενός προϊόντος που εμφανίζεται στην αρχική του παραγγελία ή να το πράξει εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να επιστρέψετε το δέμα ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: πόλη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 37.
7.1.3 Τα έξοδα αποστολής για επιστροφή και ανταλλαγή βαρύνουν τον πελάτη εκτός από τις περιπτώσεις που:

 • τα προϊόντα που παραλήφθηκαν σαφώς δεν αντιστοιχούν σε αυτά που αναφέρονται στην παραγγελία·
 • το σφάλμα έχει προκύψει από δική μας υπαιτιότητα.

7.2. Η διεύθυνση για την επιστροφή των προϊόντων είναι: πόλη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 37. Η επιστροφή επιτρέπεται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
7.2.1. Το αίτημα για την επιστροφή των προϊόντων υποβάλλεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύει η Derma-Act για αλληλογραφία, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Το αίτημα πρέπει να περιέχει: το πλήρες όνομα (όνομα, πατρώνυμο, επώνυμο) του πελάτη/κατόχου του λογαριασμού, έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στον οποίο θα επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ο πελάτης για τα προϊόντα.
7.2.2. Τα προϊόντα συνοδεύονται από τα πρωτότυπα έγγραφα που εκδόθηκαν από την Derma-Act, έκθεση παράδοσης παραλαβής και απόδειξη.
7.3. Η ακύρωση γίνεται με αποστολή email στην Πλατφόρμα με το κείμενο: «Ακυρώνω την παραγγελία».
7.4. Ο πελάτης δεν δικαιούται να λάβει το καταβληθέν ποσό εάν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία πληρωμής έχει χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για την οποία έχει πληρώσει.

8.1. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συναφθείσα σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • στην παροχή υπηρεσιών όπου η υπηρεσία έχει παρασχεθεί πλήρως και η υλοποίησή της έχει ξεκινήσει με ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του Πελάτη και επιβεβαίωση από τον ίδιο ότι γνωρίζει ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την πλήρη εκπλήρωση της σύμβασης από τον Πωλητή.
 • κατά την παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον Πωλητή και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

9.1. Κατά την επιστροφή χρημάτων για πληρωμές που έχουν γίνει με κάρτα το ποσό θα μεταφερθεί μόνο στην κάρτα με την οποία έχει γίνει η πληρωμή, για τις περιπτώσεις που το απαιτούν. Εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση/ακύρωση ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά τα οποία έχει λάβει από τον καταναλωτή.

10.1. Η διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα γίνεται οικειοθελώς και δωρεάν. Οι χρήστες μπορούν να περιηγούνται στον ιστότοπο ελεύθερα και δωρεάν, χωρίς να απαιτείται εγγραφή για αυτό. Κατά την εγγραφή πρέπει να συμπληρωθεί μια ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, στα πεδία της οποίας πρέπει να εισαγάγετε το όνομα και το επώνυμο του χρήστη, το e-mail και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας του. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής ο Χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και θα τα ενημερώνει αμέσως σε περίπτωση τυχόν μεταβολής.
10.2. Η εγγραφή και η δημιουργία προφίλ πραγματοποιείται με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων στο σημείο 1 στα σχετικά πεδία και την αποδοχή των Γενικών Όρων. Το τελευταίο είναι μια ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του Νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικών υπογραφών.
10.3. Το αίτημα παραγγελίας θεωρείται ότι έχει γίνει επιτυχώς όταν έχουν ολοκληρωθεί τα τεχνικά βήματα που αναγράφονται στον ιστότοπο και οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους.
Τα αιτήματα παραγγελιών γίνονται δεκτά από την Derma-Act 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, συμπεριλαμβανομένων των σαββατοκύριακων και των επίσημων αργιών. Οποιαδήποτε παραγγελία γίνεται μέσω του ιστότοπου θα θεωρείται έγκυρη εάν στην επιβεβαίωσή της έχουν χρησιμοποιηθεί όνομα και email που το σύστημα έχει αποδεχθεί ως έγκυρα, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Το αίτημα παραγγελίας θεωρείται ότι έχει γίνει εκτό από τη στιγμή λήψης ενός email επιβεβαίωσης με τον αριθμό της παραγγελίας.

11.1. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι παρέχοντας οποιοδήποτε από τα προσωπικά ή άλλα δεδομένα του στην Derma-Act συμφωνεί ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ίδια για τους ακόλουθους σκοπούς της Derma-Act: (1) διατήρηση του Λογαριασμού του Πελάτη (Account) συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησης παραγγελιών, της αποστολής παραγγελθέντων προϊόντων, της εκτέλεσης των παραγγελθεισών υπηρεσιών, της τιμολόγησης, της επίλυσης διαφορών με τους Πελάτες σχετικά με τις Παραγγελίες τους ή την εξέταση των αιτημάτων τους. (2) αποστολή περιοδικών ειδοποιήσεων μέσω e-mail ή SMS (3) διεξαγωγή έρευνας αγοράς, παρακολούθηση και επίβλεψη πωλήσεων και συμπεριφοράς πελατών/καταναλωτών.
11.2. Ο Πελάτης συμφωνεί να παραχωρήσει στην Derma-Act απεριόριστη πρόσβαση από άποψη όγκου και χρόνου σε οποιοδήποτε υλικό και πληροφορίες στέλνει μέσω της Πλατφόρμας ή αναφορικά με την Πλατφόρμα, ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει Παραγγελία και αν έχει ολοκληρώσει μια συναλλαγή μέσω της Πλατφόρμας. Η Derma-Act έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να δημοσιεύει, να τροποποιεί, να μεταδίδει και να διανέμει αυτές τις πληροφορίες ή υλικό. Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι η Derma-Act μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιήσει και να επεξεργαστεί για δικούς της σκοπούς τις ιδέες, τις έννοιες ή την τεχνογνωσία που του έχει παράσχει ο Πελάτης με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της Πλατφόρμας ή σε σχέση με την Πλατφόρμα ή τις ενέργειες/αδράσεις που ο Πελάτης έχει πραγματοποιήσει μέσω της Πλατφόρμας ή αναφορικά με την Πλατφόρμα. Η Derma-Act δεν έχει υποχρέωση να διατηρεί εμπιστευτικές/απόρρητες τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν με τον τρόπο αυτό, στο βαθμό που δεν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
11.3. Παρέχοντας τα δεδομένα του στην Derma-Act (συμπεριλαμβανομένου του e-mail), ο Πελάτης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του να επικοινωνεί μαζί του η Derma-Act ή τρίτα μέρη που είναι ταχυμεταφορείς, συνεργάτες της Derma-Act και είναι πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, δημόσιοι, δημοτικοί ή μη κυβερνητικοί φορείς ή εταιρείες του κλάδου των ασφαλιστικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όταν αυτό προβλέπεται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία, καθώς και άλλες εταιρείες με τις οποίες η Derma-Act μπορεί να αναπτύξει κοινά προγράμματα για προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες στην αγορά και τα λοιπά.
11.4. Με την παροχή των προσωπικών του δεδομένων στην Derma-Act ο Πελάτης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του αυτά να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων της Derma-Act, εγγεγραμμένη στο μητρώο της Εθνικής Εποπτικής Αρχής της Ελλάδα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία РО- 01-2 /011.01.2018 και δίνει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την αποθήκευση, τη χρήση και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς που αναγράφονται στο σημείο 11.1.

12.1. Η πληρωμή της παραγγελίας του πελάτη μπορεί να γίνει με:
i) Τραπεζική Κατάθεση/μεταφορά στον κάτωθι λογαριασμό του πωλητή:
Τράπεζα: Eurobank
ΙΒΑΝ:GR4602603660000990200780046

Όνομα Δικαιούχου: Derma-Act Urban ΜΕΠΕ

ii) Ο πελάτης μπορεί να πληρωσε με Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτα. Ο πελάτης θα μεταφερθεί αυτόματα σε ασφαλές κρυπτογραφημένο τραπεζικό περιβάλλον συναλλαγών. Εκεί, θα πρέπει να χορηγήσει για το σκοπό της πληρωμής το είδος και τον αριθμό της κάρτας του, την ημερομηνία λήξης της και τον αριθμό CCV, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στη φόρμα παραγγελίας.

12.2. Ο πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει την κατάθεση εντός (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας, αλλιώς η παραγγελία ακυρώνεται. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση, ο πελάτης μπορείτε να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail στο customercare@derma-act.gr.

12.3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή των στοιχείων του, ενώ σε περίπτωση που απορριφθεί η εν λόγω συναλλαγή από την Τράπεζα, τότε η παραγγελία δεν ολοκληρώνεται και θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον πωλητή, ώστε να δρομολογηθεί πληρωμή με διαφορετικό τρόπο.

13.1. Η αποστολή της παραγγελίας του πελάτη πραγματοποιείται μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής. Ο πωλητής αποσταλεί τα προϊόντα με εταιρείες ταχυμεταφορών σε όλη την Ελλάδα, σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών. Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός, με την επιφύλαξη γεγονότων ανωτέρας βίας ή περιστατικών εκτός του ελέγχου του πωλητή και υπολογίζεται από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας του πελάτη, με την προϋπόθεση ότι έχει εκτελεστεί επιτυχώς η πληρωμή.

13.2. Τα έξοδα αποστολης επιβαρύνουν τον πελάτη. Και διαμορφώνονται ως εξής:

 • 3€ για κάθε χερσαίο προορισμό εντός Ελλάδος
 • 3,5€ για τα νησιά
 • 4€ με αντικαταβολή για οποιοδήποτε προορισμό εντός συνόρων.
 • 5€ για την Κύπρο

13.3. Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν επιπλέον χρεώσεις, ο πωλητής είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τον πελάτη για το ύψος αυτών κατά την υποβολή της παραγγελίας.
13.4. Η παράδοση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί όταν ο πελάτης ή κάποιο τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολήν του, έχει στη φυσική κατοχή του το προϊό, το οποίο θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του πελάτη στο αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας.
13.5. Ο πωλητής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τα στοιχεία που καταχωρήσε ο πελάτης στην φόρμα παραγγελίας δεν είναι σωστά.

14.1. Οι τιμές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών που ανακοινώνονται στην Πλατφόρμα είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, καθώς και όλους τους άλλους φόρους και τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
12.2. Τα τιμολόγια εκδίδονται μόνο εφόσον ο Πελάτης το ζητήσει ρητά στο τηλέφωνο: +30 231 600 1212 ή στο email: customercare@derma-act.gr
14.3. Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
14.4. Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Πελάτη δελτίο παραγγελίας για τα παραγγελθέντα και παραδοθέντα Προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχονται βάσει των πληροφοριών που δίδονται από τον Πελάτη.

15.1. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που έχει υποστεί ο Αγοραστής ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή περιστάσεων που είναι πέρα από τον έλεγχο του Πωλητή.

16.1. Η Derma-Act είναι εγγεγραμμένη στο Ελλάδα Μητρώο περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία РO-01-2/09.01.2018.
16.2. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες, η Derma-Act υποχρεούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα υπό όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την αποθήκευσή τους και αποτρέπουν την τυχαία απώλειά τους και μόνο για τους εν λόγω σκοπούς.
16.3. Σκοπός της συλλογής των δεδομένων είναι: η ειδοποίηση των Πελατών για τις πληροφορίες στους Λογαριασμούς τους, η ειδοποίηση των Αγοραστών για την κατάσταση των Παραγγελιών τους, η αξιολόγηση των προσφερόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, άλλες εμπορικές δραστηριότητες, διαφήμιση των Προϊόντων και Υπηρεσιών, μάρκετινγκ, διαφήμιση, μέσα ενημέρωσης, διοίκηση, μελέτη, για έρευνα αγοράς, για παρακολούθηση και επίβλεψη πωλήσεων και συμπεριφορά πελατών.
16.4. Με τη συμπλήρωση των δεδομένων στη φόρμα δημιουργίας Λογαριασμού ή/και Παραγγελίας ο Πελάτης δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων της Derma-Act η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ελλάδα Μητρώο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία ΡO-01-2/09.01.2018 και δίνει τη ρητή και κατηγορηματική συγκατάθεσή του για την αρχειοθέτηση, τη χρήση και την επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στα σημεία 9.1 και 14.3 των παρόντων Γενικών όρων.
16.5. Κάθε Αγοραστής θεωρείται ότι έχει ενημερωθεί με τους παρόντες Γενικούς όρους ότι του διασφαλίζονται τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη βουλγαρική νομοθεσία όπως το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα αλλαγής των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα αντίρρησης, το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του τα οποία εγγυώνται από το Ελλάδα Μητρώο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία ΡO-01-2/09.01.2018.
16.6. Κάθε Πελάτης έχει δικαίωμα να υποβάλει γραπτό αίτημα το οποίο περιέχει ημερομηνία και την υπογραφή του και να το αποστείλει στη διεύθυνση: customercare@derma-act.gr προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του να λάβει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή όχι, για το οποίο δεν χρεώνεται.
16.7. Κάθε Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να αλλάξει τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλοντας γραπτό αίτημα, με ημερομηνία και υπογραφή, στη διεύθυνση: customercare@derma-act.gr σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς:

 • διόρθωση, ενημέρωση, αποκλεισμός ή διαγραφή δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ιδίως των ελλιπών και ανακριβών δεδομένων.
 • τη μετατροπή δεδομένων σε ανώνυμα δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων δεν είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων.
 • γνωστοποίηση σε τρίτα μέρη στα οποία έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα για επεξεργασία, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή συνεπάγεται υπερβολικές προσπάθειες σε σχέση με το έννομο συμφέρον που μπορεί να θιγεί.

16.8. Ο Αγοραστής συμφωνεί και επιτρέπει στην Derma-Act να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα σε άλλες εταιρείες με τις οποίες έχει συνεταιρική σχέση, αλλά μόνο εφόσον οι τελευταίες έχουν αναλάβει να τα αποθηκεύσουν και να τα επεξεργαστούν σύμφωνα με το νόμο. Τέτοιες εταιρείες είναι: πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, ταχυμεταφορείς που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών/τραπεζικών υπηρεσιών, τηλεμάρκετινγκ ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες με τις οποίες η Derma-Act μπορεί να αναπτύξει κοινά προγράμματα για την προσφορά στην αγορά των Προϊόντων και των Υπηρεσιών του, ασφαλιστικές εταιρείες.
16.9. Τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή μπορούν να δοθούν στην εισαγγελία, την αστυνομία, τα δικαστικά όργανα ή άλλους κρατικούς φορείς, βάσει και εντός του πλαισίου των νομοθετικών διατάξεων και κατόπιν ρητού σχετικού αιτήματός τους.

17.1. Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων εάν η παράλειψη αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός πέρα από τον έλεγχο των μερών που δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί.
17.2. Εάν εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος, αυτό δεν σταματήσει, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει το άλλο μέρος ότι διακόπτει τη Σύμβαση χωρίς να οφείλει στο άλλο μέρος αποζημίωση για τυχόν ζημίες που έχει υποστεί.

Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ερμηνεία, την ακυρότητα, την εκτέλεση ή την καταγγελία της, καθώς και οι διαφορές για την κάλυψη κενών στη σύμβαση ή την προσαρμογή της σε νέες συνθήκες, θα επιλύονται με αμοιβαία συνεννόηση μεταξύ της Derma-Act και του Πελάτη ή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό - από το Διαιτητικό Δικαστήριο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου - Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον Κανονισμό του για υποθέσεις που βασίζονται σε συμφωνίες διαιτησίας.